40-161 Katowice, Al. Wojciecha Korfantego 105
Tel./Fax (32) 258-80-11
e-mail: katowice@spe.org.pl
NIP: 954-21-96-381
Konto: ALIOR BANK 74 2490 0005 0000 4530 2406 1734
Zapraszamy do poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

spe energia
 
Szkolenia
Egzaminy
Wnioski
Auditing energetyczny
Wydawnictwa
Inne usługi
Kontakt

Egzaminy:

Przy Oddziale SPE działają powołane przez Prezesa Urządu Regulacji Energetyki komisje kwalifikacyjne prowadzące Egzaminy wg:
Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (D.U. 2022r. poz.1392).

Komisja Kwalifikacyjna Nr 033/123/24/13
Przewodniczący komisji: mgr inż. Andrzej Płoński tel. +48 602484989

Komisja Kwalifikacyjna Nr 034/123/24/13
Przewodniczący komisji: mgr inż. Rafał Dróżdż tel. +48 601425944

UWAGA!

ZMIANA PRZEPISÓW PRAWA W ZAKRESIE EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI.

Od dnia 2 lipca 2022 roku obowiązują nowe zasady uzyskania ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. W tym dniu weszło w życie nowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, egzamin przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy obowiązkowo dołączyć: (§ 7 ust. 4 rozporządzenia MKiŚ):
1) kopię dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 2 Rozporządzenia MKiŚ - (czyli jeden z następujących dokumentów):

 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, lub w § 6 ust. 3 Rozporządzenia MKiŚ - (czyli jeden z następujących dokumentów):
 1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci. (w przypadku zgłoszenia na egzamin przez pracodawcę grupy osób dopuszcza się zaświadczenie grupowe potwierdzające doświadczenie zawodowe z wyszczególnieniem dla poszczególnych osób zakresu posiadanych uprawnień zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia MKiŚ z dnia 1 lipca 2022-Dz.U.2022 poz.1392 )

2) potwierdzenie uiszczenia opłaty.

 1. opłata jest pobierana w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1 Rozporządzenia MKiŚ.
 2. zgodnie z zapisami § 14 ust. 3 Rozporządzenia MKiŚ w tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko osoby, o której mowa w § 7 ust. 1, oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego. (przykład treści przelewu/wpłaty: „Jan Kowalski, Grupa 2 pkt.: 1,2,10.” )

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, listownie (na adres Stowarzyszenia Polskich Energetyków Oddział w Katowicach) lub na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia: katowice@spe.org.pl

Do wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dołączyć należy odwzorowania cyfrowe (skany) dokumentów (o których mowa w § 6 ust. 2 lub 3 Rozporządzenia – patrz pkt.1) powyżej) oraz odwzorowanie cyfrowe (skan) potwierdzenia uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

Zgodnie z zapisami w § 7 ust. 6 Rozporządzenia MKiŚ w przypadku wniosku złożonego przez osobę lub pracodawcę innych niż wymienieni w ust. 1 lub niespełniającego wymagań, o których mowa w ust. 2–5, nie przeprowadza się egzaminu. W tym przypadku uiszczona opłata podlega zwrotowi.

Po dostarczeniu wniosku (wraz z załącznikami) do Komisji Kwalifikacyjnej nr 033 i 034 działających przy Stowarzyszeniu Polskich Energetyków Oddział w Katowicach i ich pozytywnej weryfikacji przez Komisję Kwalifikacyjną, zainteresowany (osoba która złożyła wniosek) zostanie poinformowana o terminie egzaminu oraz przekazana jej zostanie tematyka egzaminacyjna.

Wniosek wypełnia się z jednej strony, strona druga stanowi Protokół, który jest wypełniany przez Zespół Egzaminacyjny w trakcie egzaminu. Należy zwrócić uwagę na podanie wszystkich, kompletnych informacji, w szczególności dotyczących zakresu (obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowy) oraz szczegółowej specyfikacji urządzeń, instalacji i sieci, których ma dotyczyć egzamin. Wypełniony i podpisany wniosek lub wnioski należy przynieść ze sobą na egzamin.

Przed przystąpieniem do egzaminu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Oddziału SPE w Katowicach opłatę egzaminacyjną za sprawdzenie kwalifikacji. Opłata od dnia 01 stycznia 2023 roku wynosi 349 zł 00 gr za jeden egzamin. Opłata za więcej niż jeden egzamin stanowi wielokrotność tej sumy.

Przykład: Osoba zdająca egzamin na uprawnienia jednocześnie w zakresie E (eksploatacja) i D (dozór) w Grupie I (urządzenia, instalacje i sieci, elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną) i w Grupie III (urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe) powinna wpłacić opłatę wynoszącą 349 zł 00 gr x 4 egzaminy = 1.396 zł 00 gr. Jednocześnie osoba przystępująca do egzaminów powinna wypełnić wtedy 4 wnioski egzaminacyjne.

Opłatę, należy opłacić przed przystąpieniem do egzaminu, przelewem na rachunek bankowy nr 74 2490 0005 0000 4530 2406 1734 Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Katowicach 40-160 Katowice Al. Wojciecha Korfantego 105

TYTUŁEM: podaje się imię i nazwisko oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego. (przykład treści przelewu/wpłaty: „Jan Kowalski, Grupa 2 pkt.: 1,2,10.” )

Druki wniosków można pobrać w sekretariacie Stowarzyszenia pokój nr 113, lub Skorzystać z

„Generatora wniosków”

który dostępny jest też na podstronie„ Wnioski do pobrania” Zalecamy użycie „Generatora” który w sposób wygodny pozwala na elektroniczne wypełnienie , zapisanie na dysku, wydrukowanie, przesłanie pocztą email wypełnionego lub czystego wniosku na jakikolwiek adres.

Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji
wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych świadectwami:

Grupa 1.
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 2. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW,
 5. urządzenia elektrotermiczne,
 6. urządzenia do elektrolizy,
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 8. elektryczna sieć trakcyjna,
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9 .

Grupa 2.
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW,
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW , wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW,
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW,
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
 9. piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW,
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1- 9

Grupa 3.
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie,
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
 9. turbiny gazowe,
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Zapraszamy.

szkolenia

 

szkolenia graf    
  Wniosek G1-D
Wniosek G1-E
  Wniosek G2-D Wniosek G2-E
  Wniosek G3-D Wniosek G3-E

 

 

linia footOddział w Katowicach, Al. Wojciecha Korfantego 105, Sekretariat I piętro, pokój 113, tel. (32) 258-80-11, 258-46-01, e-mail: katowice@spe.org.pl
© copyright by Stowarzyszenie Polskich Energetyków w Katowicach. All rights reserved.