Szkolenia i egzaminy

warszawa zachodnia

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2003r. NR 153, poz. 1504 (tekst jednolity)) nakłada na wszystkie osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych obowiązek posiadania świadectw kwalifikacyjnych wydanych przez komisję kwalifikacyjne. Komisje kwalifikacyjne powołuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Radomiu posiada 1 komisję kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa URE z pełnym zakresem uprawnień do egzaminowania w Grupie 1, Grupie 2 i Grupie 3. Egzaminy na uprawnienia kwalifikacyjne odbywają się w siedzibie Oddziału w następujących dniach tygodnia:
- we środy w Warszawie oraz na sesjach wyjazdowych u klientów
Zgodnie z § 7.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828) egzamin przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy. Do wniosku należy dołączyć wykaz posiadanych świadectw kwalifikacyjnych oraz potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin.
Dla ułatwienia osobom chcącym zdawać egzamin na uprawnienia kwalifikacyjne podajemy druki wniosków o sprawdzenie kwalifikacji.

KURSY ONLINE