spe energia
 
Szkolenia
Egzaminy
Wnioski
Wydawnictwa
Inne usługi
Kontakt

Gdańsk - egzaminy:

Przy gdańskim Oddziale SPE działają powołane przez Prezesa Urządu Regulacji Energetyki komisje kwalifikacyjne prowadzące Egzaminy wg:
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy, i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci ( D.U. nr 89 z 2003, z póżn. zmianami).

Komisja nr 350 Gdańsk, tel. (58) 347-64-57.
Komisja nr 351 Szczecin, tel. 605-671-391.

Koszt egzaminu ustalony został w/w rozporządzeniem - wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

1. Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym, dla następujących stanowisk pracy:

 • dozoru - do których zalicza się stanowiska pracowników technicznych i innych osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowych i montażu oraz stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie określonym powyżej.

Prace o których mowa, dotyczą wykonywania następujących czynności :

 • w zakresie obsługi - czynności mających wpływ na zmiany parametrów pracy
  obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
 • w zakresie konserwacji - czynności związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci,
 • w zakresie remontów - czynności związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz napraw urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego,
 • w zakresie montażu - czynności niezbędnych do zainstalowania oraz przyłączenia urządzeń, instalacji i sieci.
 • w zakresie kontrolno-pomiarowym - czynności niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa

2. Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci obejmuje:

- na stanowiskach dozoru:

 • przepisy w zakresie przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz dysponowania mocą,
 • przepisy i zasad postępowania przy programowaniu pracy sieci, instalacji i urządzeń z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisy w zakresie eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń,
 • przepisy dotyczących budowy sieci, urządzeń i instalacji oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać te sieci, instalacje i urządzenia,
 • przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego , z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

- na stanowiskach eksploatacji:

 • zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
 • zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
  energetycznych,
 • ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej,
 • warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,
 • zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz
  umiejętność udzielania pierwszej pomocy,
 • instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia
  bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia.

3. Egzamin przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek
pracodawcy zatrudniającego osobę prowadzącą eksploatację sieci, urządzeń i
instalacji energetycznych.

 • Wnioski w poszczególnych grupach można wydrukować i wypełnić, na odwrocie drukując nieuzupełniony protokół komisji egzaminacyjnej
 • Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin.
 • Osoba egzaminowana powinna posiadać dowód osobisty do wglądu.
 • W godzinach pracy Oddziału 9:00-14:00 można porozumieć się z konsultantem, który udzieli szczegółowych informacji

4. Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji
wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych świadectwami:

Grupa 1.
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 2. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW,
 5. urządzenia elektrotermiczne,
 6. urządzenia do elektrolizy,
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 8. elektryczna sieć trakcyjna,
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9 .

Grupa 2.
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW,
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW , wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW,
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW,
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
 9. piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW,
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1- 9

Grupa 3.
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie,
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
 9. turbiny gazowe,
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Zapraszamy.

Miejsce egzaminu do uzgodnienia.

szkolenia

 

Szkolenia    

 

linia foot© Stowarzyszenie Polskich Energetyków w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.