Jak wygląda energetyczny egzamin kwalifikacyjny?

Energetyczny egzamin kwalifikacyjny to jedyna droga do zdobycia uprawnień energetycznych w zakresie eksploatacji – dozoru. Do egzaminu można podejść w jednej z trzech grup kwalifikacyjnych – G1 dla urządzeń elektroenergetycznych, G2 dla urządzeń cieplnych i G3 dla urządzeń gazowych. Wszyscy chętni do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu powinni rozpocząć swoje starania od ukończenia kursu energetycznego. Kursy energetyczne to doskonałe przygotowanie przed egzaminem. Można się na nich zapoznać z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz najważniejszymi zagadnieniami.

Pierwszy krok. Złożenie wniosku

Tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego szczegółowo regulują przepisy prawne, a dokładnie Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadzają komisje kwalifikacyjne na wniosek osoby zainteresowanej. Pierwszym krokiem do rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego jest w związku z tym złożenie wniosku. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji dla osób zatrudnionych na stanowisku dozoru-eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowym występuje w trzech wersjach: E1-D1, E2-D2 oraz E3-D3.

Wszystkie pola we wniosku należy skrupulatnie wypełnić. Znajdują się w nim dane identyfikujące, informacje o wykształceniu zawodowym oraz stażu pracy w latach. Istotna jest druga część wniosku, w której należy szczegółowo określić maksymalny zakres mocy i napięcia znamionowego w przypadku urządzeń elektro-energetycznych lub maksymalną moc urządzeń cieplnych. Do wniosku należy dołączyć posiadane świadectwa kwalifikacyjne oraz dowód wniesienia opłaty. Opłata za egzamin wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia.

Wnioski dostępne są w internecie i należy je złożyć do właściwego dla naszego miejsca zamieszkania oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Dane teleadresowe wszystkich oddziałów dostępne są na stronie internetowej SEP. Do wydawania świadectw kwalifikacyjnych uprawnionych jest blisko 100 komisji kwalifikacyjnych, powołanych przy SEP. Wniosek musi konieczne zawierać nazwę i adres jednostki organizacyjnej.

Drugi krok. Egzamin właściwy

Komisja kwalifikacyjna składa się z zespołu minimum trzech osób, wyznaczanych przez przewodniczącego. Wnioskodawca jest zawsze informowany o terminie i miejscu przeprowadzania egzaminu. Energetyczny egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany jest w formie ustnej. Zakres merytoryczny egzaminu ustalany jest przez komisję egzaminacyjną i przekazywany do wiadomości wnioskodawcy minimum dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem. W praktyce egzamin jest indywidualną rozmową pomiędzy wnioskodawcą a członkami komisji.

Dowodem przebiegu egzaminu jest protokół, w którym zostaje umieszczony wynik ogólny egzaminu (pozytywny lub negatywny), a także podpisy członków komisji. Protokół składa się z wyróżnionych pól, określających poszczególne zagadnienia egzaminu i pozostawionym obok nich wolnym miejscem na ocenę. W protokole znajduje się także spis urządzeń energetycznych, które wnioskodawca może obsługiwać po zdanym egzaminie. Świadectwo kwalifikacyjne wydawane jest w terminie 14 od daty egzaminu. Ważne jest oni przez okres 5 lat we wszystkich państwach członkowskich UE.

Wróć do bloga