Szkolenia BHP i egzaminy w zakresie uprawnień kwalifikacyjnych

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 (tekst jednolity)) nakłada na wszystkie osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych obowiązek posiadaniaświadectw kwalifikacyjnych wydanych przez komisje kwalifikacyjne .

Komisje kwalifikacyjne powołuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki .

Stowarzyszenie Polskich Energetyków posiada przy wszystkich oddziałach komisje kwalifikacyjne powoływane z ramienia Prezesa URE. Posiadają one pełny zakres uprawnień do egzaminowania w Grupie 1 , Grupie 2 i Grupie 3 .

Szczegółowe zakresy i rodzaje urządzeń w poszczególnych grupach określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r.).

W myśl powyższego rozporządzenia do poszczególnych grup zalicza się niżej podane urządzenia :

Grupa 1.

Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 2. sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV
 3. sieci, urządzenia i instalacje o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV
 4. zespoły prądotwórcze o mocypowyżej 50kW
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 8. elektryczna sieć trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa 2.

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:


 1. k1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż , wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW , wraz z urządzeniami pomocniczymi
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW każda
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.
 9. piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1- 9

Grupa 3.

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:


 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu , rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 4. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu wyższym od 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 5. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 6. urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 7. urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 8. przemysłowe odbiornikí paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 9. turbiny gazowe
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

Każda osoba zajmująca się eksploatacją wymienionych w poszczególnych grupach urządzeń winna posiadaćświadectwo kwalifikacyjne odpowiadające rodzajowi eksploatowanych urządzeń oraz rodzajowi prac wykonywanych przy tych urządzeniach . Prace przy poszczególnych rodzajach urządzeń zostały określone jako prace w zakresie :

 • obsługi,
 • konserwacji,
 • napraw,
 • kontrolno-pomiarowym,
 • montażu.
 • Zaś same osoby w zależności od tego czy wykonują bezpośrednio prace o których mowa wyżej , czy też kierują czynnościami osób wykonujących prace powinni mieć uprawnienia w zakresie eksploatacji bądź dozoru .

  Do stanowisk pracy w zakresie :

  Dozoru - zalicza się stanowiska pracowników technicznych i innych osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie : obsługi , konserwacji , napraw , kontrolno-pomiarowym i montażu oraz stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci .

  Eksploatacji - zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie : obsługi , konserwacji , napraw , kontrolno-pomiarowym i montażu .

  Każda osoba chcąca uzyskaćświadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń energetycznych winna się zgłosić do najbliższego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Energetyków gdzie uzyska pełną informację w powyższym zakresie .

  W oddziałach SPE znajdą Państwo wysoko wykwalifikowaną kadrę fachowców we wszystkich branżach energetycznych tzn . elektroenergetyków , ciepłowników i gazowników mogącą sprostać wszelkim oczekiwaniom w branży energetycznej.

  Obecny okres charakteryzuje się bardzo dynamicznymi zmianami w branży energetycznej i to zarówno w produkcji urządzeń jak i wślad za tym zmian w obowiązujących przepisach i normach . Z myślą o osobach eksploatujących urządzenia energetyczne a ubiegających się o uzyskanieświadectw kwalifikacyjnych. Oddziały SPE organizują szkolenia w zakresach przygotowujących do złożenia egzaminu przed komisją kwalifikacyjną .

  Niezależnie od przeprowadzanych szkoleń w określonym zakresie Oddziały SPE udzielają porad i przeprowadzają konsultacje nażyczenie zainteresowanych .

  Aby ułatwić osobom chcącym zdawać egzamin na uprawnienia kwalifikacyjne ich starania, udostępniamy druki wniosków o sprawdzenie kwalifikacji , które są do pobrania na stronach internetowych poszczególnych Oddziałów SPE.

  Dobre przygotowanie do eksploatacji urządzeń energetycznych potwierdzone posiadanymświadectwem kwalifikacyjnym , to poprawne prowadzenie ruchu urządzeń , instalacji i sieci energetycznych , zapewniające racjonalne zużywanie paliw i energii w sposób bezpieczny dlażycia i zdrowia osób eksploatujących .

  Jeżeli Państwo chcecie być profesjonalnie przygotowani w celu pozytywnego złożenia egzaminu przed komisją kwalifikacyjną i uzyskaniaświadectwa kwalifikacyjnego zapraszamy do Oddziałów naszego Stowarzyszenia .


  Kursy BHP

  Bardzo duży nacisk kładziemy na rozwój oferty szkoleniowej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzimy kursy BHP: podstawowe i okresowe dla robotników, pracodawców i osób kierujących pracownikami, organizujemy także kursy wyjazdowe na szkolenia służb bhp.
  Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kursów energetycznych i szkoleń BHP. Organizujemy kursy na terenie całego kraju, w tym w Warszawie, Radomiu, Zamościu czy Rzeszowie.

  Zapraszamy do korzystania z usług Stowarzyszenia Polskich Energetyków

Nasze wydawnictwa

 1. Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
 2. Przepisy eksploatacji urządzeń cieplnych
 3. Przepisy eksploatacji urządzeń gazowych
 4. Kurs przygotowywawczy EGZAMIN KWALIFIKACYJNY