Czego można się nauczyć na kursie energetycznym?

Kurs energetyczny to szkolenie, które przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego. Najczęściej przyjmuje postać seminarium i wykorzystuje aktywne uczestnictwo kursantów. Szkolenia przedegzaminacyjne trwają zazwyczaj 1-3 dni i prowadzone są przed doświadczonych wykładowców. Kursy energetyczne przeprowadzane są w kategorii E eksploatacji oraz D dozoru, a także w trzech grupach – G1 elektryczne, G2 cieplne i G3 gazowe. Odbycie szkolenia energetycznego nie jest obowiązkowe, jednak znacząco zwiększa szanse na zdobycie lub przedłużenie uprawnień energetycznych.

Eksploatacja w zakresie G1, G2 i G3

Program szkolenia energetycznego powinien zostać dostosowany do wymagań egzaminacyjnych, opracowanych przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Podstawą prawną do ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień energetycznych w zakresie eksploatacji powinien poruszać takie zagadnienia, jak zasady budowy i działania urządzeń energetycznych oraz techniczne warunki ich obsługi. Konieczne jest zapoznanie z przepisami prawa, parametrami technicznymi obsługiwanych urządzeń, zasadami sporządzania dokumentacji technicznej oraz podstawowymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi i odgromowymi. Kursanci zapoznają się z aparaturą kontrolno-pomiarową i regulacyjną oraz zasadami doboru urządzeń w zależności od panujących warunków środowiskowych. Nauczą się, jak uruchamiać, obsługiwać i zatrzymywać urządzenia. Zapoznają się z ich szczegółowymi instrukcjami eksploatacyjnymi. Po kursie będą wiedzieć, jak często i w jaki sposób przeprowadzać przeglądy techniczne i pomiary eksploatacyjne oraz jak interpretować ich wyniki. Zapoznają się z zasadami sporządzania protokołów i najważniejszymi zaleceniami BHP. Wykładowcy przedstawią im zagrożenia, występujące na stanowisku pracy oraz użytkowany sprzęt ochronny.

Dozór w zakresie G1, G2 i G3

Kurs dla osób, pracujących na stanowisku dozoru obejmuje trzy główne grupy zagadnień – przepisy prawa, postępowanie w razie awarii oraz zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. Kursanci dowiedzą się, w jaki sposób przeprowadzać prace kontrolno-pomiarowe i pomiary eksploatacyjne w zakresie podstawowych wielkości fizycznych oraz skuteczności zabezpieczeń odgromowych i przeciwpożarowych. Poznają podstawowe metody badań przyrządów pomiarowych, nauczą spisywać protokoły i wykonywać prace montażowe. Będą wiedzieć, w jaki sposób wprowadzać do ruchu i jak programować urządzenia i instalacje. Nauczą się procedur postępowania w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych, a także dowiedzą się, jak szkolić w tym zakresie innych pracowników.

Kursy energetyczne w zakresie dozoru mają na celu zapoznanie uczestników szkolenia z najważniejszymi przepisami. Dotyczą one zasad przyłączania urządzeń do sieci, zawierania umów z dostawcami mediów, dysponowania mocą urządzeń i instalacji, standardów obsługi odbiorców czy zasad kształtowania opłat. Konieczne będzie zapoznanie się z zasadami przesyłu, programowania urządzeń, bieżącej kontroli mocy, normowania zużycia i prowadzenia dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej. Kursanci nauczą się, jak klasyfikować urządzenia do remontu i w jaki sposób wycofywać je z eksploatacji. Poznają szczegółowe warunki techniczne budowy, doboru i wyposażenia urządzeń i sieci. Poznają także zasady organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych w zakresie przygotowywania miejsca pracy czy rodzaju wydawanych poleceń.

Wróć do bloga