BHP w energetyce. Najważniejsze zasady bezpieczeństwa

BHP, czyli Bezpieczeństwo i higiena pracy to zbiór zasad mówiących o tym, jak należy bezpiecznie i higienicznie wykonywać swoją pracę. BHP określa, jakie powinny być odpowiednie warunki pracy, aby miejsce pracy było jak najlepiej dostosowane do anatomii oraz możliwości psychofizycznych człowieka, a także jak zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczeństwo techniczne oraz zdrowotne. Dbanie o wysoki poziom organizacji pracy, jej higienę i bezpieczeństwo jest uznawany za wyznacznik profesjonalizmu firm, które powinny kierować się przede wszystkim kulturą bezpieczeństwa. W naszym kraju przestrzegania owych przepisów pilnuje Państwowa Inspekcja Pracy.


Czym zajmuje się BHP w energetyce?


Przepisy BHP dotyczące branży energetycznej wymagają, aby wszystkie osoby, które zajmują się zawodową eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych posiadały świadectwa poświadczające zdobyte kwalifikacje, które są wydawane przez komisje kwalifikacyjne. Prace przy konkretnych urządzeniach energetycznych mogą wykonywać tylko te osoby, które uzyskały stosowne uprawnienia do ich obsługi. Upoważnienia do pracy przy danym urządzeniu energetycznym muszą być wydane w wersji pisemnej i dokładnie określać, kto może pracować z urządzeniem, jaki jest zakres jego pracy oraz termin, na jaki otrzymał upoważnienie. Duży nacisk jest również kładziony na zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń energetycznych. Każde z nich musi być wyposażone w dokładną instrukcję eksploatacji, w której będą zawarte wszystkie informacje niezbędne do sprawowania bezpiecznej obsługi. W takiej instrukcji powinna znajdować się informacja o tym, jak postępować z danym urządzeniem w razie wystąpienia awarii, a także opis ewentualnego zagrożenia, jakie może powodować dla zdrowia lub życia ludzi oraz zalecane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, które skutecznie jemu przeciwdziałają. Przepisy BHP określają również dokładnie zasady bezpiecznego prowadzenia prac eksploatacyjnych podczas dostarczania albo magazynowania paliw. Opisują, jak powinno się zachowywać w czasie prowadzenia prac w pomieszczeniach zamkniętych, w kanałach, gazociągach, kotłach i innych zbiornikach, a także obsługując rurociągi, turbiny wodne lub podwodne urządzenia hydrotechniczne.

Wróć do bloga