Stowarzyszenie Polskich Energetyków oddział w Bełchatowie

  • 97-400 Bełchatów

  • ul. Pabianicka 72, pok nr 8.
  • telefon: 695-636-895

  • e-mail: speprezes@onet.eu
Start Egzaminy

SZKOLENIA

SPE Oddział Bełchatów prowadzi szkolenia okresowe dla wszystkich grup pracowników z zakresu bhp, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowujące do egzaminu dla osób prowadzących eksploatację urządzeń energetycznych.EGZAMINY I ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE

W celu stworzenia wniosku egzaminacyjnego można skorzystać z elektronicznego generatora wniosków egzaminacyjnych.
Aby wygenerować wniosek kliknij poniżej:
GENERATOR WNIOSKÓW
W razie ewentualnych problemów z wykorzystaniem generatora, w tabeli znajdują się wnioski w wersji pdf do wydrukowania i wypełnienia odręcznego. Wypełnić należy drukowanymi literami.

Przy SPE Oddział w Bełchatowie działa Komisja Kwalifikacyjna, do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w:

Grupie 1, pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10

Grupie 2, pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

Grupie 3, pkt: 4, 6, 7, 8 i 10

Wszelkich informacji udzielają:

Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej Anna Czajkowska tel: 695-636-895

,

Z-ca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Longina Rychlewska tel: 510-139-453

Opłata za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia energetyczne, wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.(Dz. U. Nr 89, poz. 828) wynosi 10% najniższej pensji obowiązującej w danym roku kalendarzowym.

Opłaty należy dokonać na konto bankowe Stowarzyszenia nr:

51 1020 3958 0000 9302 0078 9206

Obowiązek posiadania świadectw kwalifikacyjnych przez wszystkie osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych nakłada Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 (tekst jednolity)). Komisje kwalifikacyjne powołuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki . Szczegółowe zakresy i rodzaje urządzeń w poszczególnych grupach określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r.).
Uprawnienia w zakresie eksploatacji lub dozoru

Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadza się dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na następujących stanowiskach:

dozoru - do których zalicza się stanowiska pracowników technicznych i innych osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowe i montażowe oraz stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie określonym powyżej.

!-- col-md-3 -->