Stowarzyszenie Polskich Energetyków oddział w Bełchatowie

  • 97-400 Bełchatów

  • ul. Pabianicka 72, pok nr 8.
  • telefon: 695-636-895

  • e-mail: speprezes@onet.eu
Start O nas

SPE oddział Bełchatów

Stowarzyszenie Polskich Energetyków, powstało w 1996 roku i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem naukowo - technicznym, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi energetyki polskiej, racjonalnemu użytkowaniu paliw: stałych, płynnych, gazowych i energii: elektrycznej, cieplnej i ze źródeł odnawialnych oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe, osób fizycznych i prawnych, które podejmują takie działania. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miasto Radom. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 roku Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz statutu - z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Odział SPE w Bełchatowie został powołany 18 marca 2003 r. Obecnie liczy 180 członków.

Skład Zarządu obecnej kadencji (2019-2024):

Prezes Oddziału - Longina Rychlewska

Wiceprezes - Marek Paw

Wiceprezes - Henryk Kurowski

Sekretarz - Jolanta Namięta

Skarbnik - Sylwester Warych

Prowadzimy działalność statutową polegającą na:
  • organizowaniu szkoleń i konsultacji energetycznych,
  • organizowaniu szkoleń BHP,
  • integracji członków naszego oddziału ze środowiskiem energetyków w Polsce,
  • uzyskiwaniu dodatkowych kwalifikacji swoich członków poprzez organizację oraz udział w sympozjach, szkoleniach, kursach, itp.
  • działająca przy naszym oddziale Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza egzaminy na uprawnienia energetyczne D, E ,
  • sprzedaży książek o tematyce energetycznej.

SPE Oddział Bełchatów prowadzi szkolenia i egzaminy z zakresu kwalifikacji osób prowadzących eksploatację urządzeń energetycznych oraz szkolenia z zakresu bhp zakończone uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu.

Kominy
Linie energetyczne