Oddział prowadzi specjalistyczne szkolenia zawodowe przygotowujące osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji i dozoru do egzaminów kwalifikacyjnych (przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - Dz.U. nr 89 poz.828 i nr 129, poz.1184 oraz z 2005r. nr 141, poz.1189), w trzech grupach tematycznych :

  • Grupa 1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną,
  • Grupa 2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne,
  • Grupa 3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Tematyka szkoleń dla każdej z ww. grup obejmuje w szczególności zasady budowy oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, zasady racjonalnego zużywania paliw i energii z zachowaniem wymagań ochrony środowiska, warunki bezpiecznej eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, oględziny, przeglądy i pomiary profilaktyczne, zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa, życia lub zdrowia osób obsługi urządzeń bądź środowiska, zasady udzielania pierwszej pomocy, a także przepisy (ustawy, rozporządzenia), normy oraz instrukcje dotyczące omawianych zagadnień. Szkolenia prowadzą doświadczeni wykładowcy posiadający bogatą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zasad i przepisów dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Koszt szkolenia i czas jego trwania uzależniony jest od zakresu i złożoności tematyki oraz liczby szkolonych osób. Podlega wzajemnym ustaleniom i negocjacjom. Miejsce szkolenia ustalane jest na roboczo z Zamawiającym szkolenie.

W sprawach dotyczących organizacji szkoleń prosimy kontaktować się z sekretarzem Zarządu Oddziału - tel. 608 287 860 lub 17 854 36 11, e-mail: spe.rzeszow@op.pl