Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadza powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przy Oddziale SPE w Rzeszowie Komisja Kwalifikacyjna Nr 647.

Podstawę prawną działania Komisji stanowi ustawa Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2012r. poz.1059 z późn. zm.) oraz akt wykonawczy do tej ustawy - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz.828 i nr 129, poz.1184 oraz z 2005r. nr 141, poz.1189). Egzaminy przeprowadza się na wniosek osób zainteresowanych lub na wniosek pracodawców zatrudniających osoby prowadzące eksploatację sieci, urządzeń i instalacji energetycznych.

Koszt egzaminu zgodnie z ww. rozporządzeniem wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Termin i miejsce egzaminu ustalane są na roboczo z osobą zainteresowaną lub pracodawcą wnioskującym przeprowadzenie egzaminu.
W sprawach dotyczących organizacji egzaminów prosimy kontaktować się z sekretarzem Zarządu Oddziału - tel. 608 287 860 lub 17 854 36 11, lub e-mail: spe.rzeszow@op.pl

Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadza się dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na następujących stanowiskach:
 • dozoru - do których zalicza się stanowiska pracowników technicznych i innych osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowe i montażowe oraz stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie określonym powyżej.
Prace o których mowa, dotyczą wykonywania następujących czynności:
 • w zakresie obsługi - czynności mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
 • w zakresie konserwacji - czynności związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci,
 • w zakresie remontów - czynności związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz napraw urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego,
 • w zakresie montażu - czynności niezbędnych do zainstalowania oraz przyłączenia urządzeń, instalacji i sieci,
 • w zakresie kontrolno-pomiarowym - czynności niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa.

Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci obejmuje:

Na stanowiskach dozoru

 • przepisy w zakresie przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz dysponowania mocą,
 • przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy sieci, instalacji i urządzeń z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń,
 • przepisy dotyczące budowy sieci, urządzeń i instalacji oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać te sieci, instalacje i urządzenia,
 • przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego , z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Na stanowiskach eksploatacji

 • zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
 • zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
 • ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej,
 • warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,
 • zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy,
 • instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia.

Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych świadectwami:

Grupa 1

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW,
 • urządzenia elektrotermiczne,
 • urządzenia do elektrolizy,
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 • elektryczna sieć trakcyjna,
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 • • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych wyżej.

Grupa 2

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW,
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW , wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW,
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW,
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
 • piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych wyżej.

Grupa 3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie,
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
 • turbiny gazowe,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych wyżej.