Stowarzyszenie Polskich Energetyków w Krakowie

tel: +48 606 663 600

tel: +48 12 633 08 65

email: krakow@spe.org.pl

Sklep- szkolenia zdalne

Szkolenia i Egzaminy

Komisja egzaminacyjna

Podstawa prawna Na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685 i 1000) oraz § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. Nr 89. poz. 828, z późniejszymi zmianami), powołana została Komisja Kwalifikacyjna przy Stowarzyszeniu Polskich Energetyków Oddział Kraków, do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w:

 • Grupie 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
 • Grupie 2, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 • Grupie 3, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci przeprowadza komisja kwalifikacyjna, na wniosek tych osób albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego te osoby.

Koszt egzaminu

Koszt egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828) wynosi 10% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Opłatę za egzamin należy uiścić na konto Stowarzyszenia:

NR konta: 61 1090 2053 0000 0005 4000 0735

Zakres wiadomości

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, dla potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą:

na stanowiskach eksploatacji:
 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,
 • zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;


na stanowiskach dozoru:
 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczanie paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń instalacji i sieci,
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci
 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.