Stowarzyszenie Polskich Energetyków w Krakowie

tel: +48 606 663 600

tel: +48 12 633 08 65

email: e.olesinski@poczta.onet.pl

O Nas

Stowarzyszenie Polskich Energetyków oddział Kraków

Stowarzyszenie Polskich Energetyków oddział Kraków jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem naukowo - technicznym, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi energetyki polskiej, racjonalnemu użytkowaniu paliw: stałych, płynnych, gazowych i energii: elektrycznej, cieplnej i ze źródeł odnawialnych oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe, osób fizycznych i prawnych, które podejmują takie działania. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miasto Radom. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 roku Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz statutu. Jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000122463 także w Rejestrze Przedsiębiorstw.

Posiadamy CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI Nr 1440/2/2015 -PN-EN-ISO 9001:2009

Cele i zadania Stowarzyszenia są określone w Statucie i obejmują:

  • inicjowanie i propagowanie najlepszych rozwiązań technicznych w energetyce polskiej, racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią i paliwami,
  • popieranie i promowanie nowoczesnych rozwiązań we wszystkich specjalnościach produkcji, przesyłu, dystrybucji, obrotu i użytkowania energii i paliw oraz w dziedzinach pokrewnych,
  • promowanie energooszczędnych urządzeń energetycznych i ekonomicznych rozwiązań inwestycyjnych,
  • propagowanie rozwiązań energetycznych służących ochronie środowiska,
  • podnoszenie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań służących produkcji, przesyłowi, dystrybucji, obrotowi oraz użytkowaniu energii i paliw,
  • ochronę interesów producentów, dystrybutorów i użytkowników paliw i energii oraz wytwórców urządzeń zużywających energię i paliwa,
  • inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich gałęziach energetyki,
  • oddziaływanie na jakość wyrobów, materiałów i usług energetycznych, popularyzacja bezpiecznej eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
  • doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie etyki zawodowej energetyków,
  • integrowanie środowiska i tworzenie więzi koleżeńskich, działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.

Zarząd Oddziału: