Stowarzyszenie Polskich Energetyków w Krakowie

tel: +48 606 663 600

tel: +48 12 633 08 65

email: krakow@spe.org.pl

Kategorie Uprawnień

Grupa 1.

Uprawnienia elektryczne

Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 2. sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV
 3. sieci, urządzenia i instalacje o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 8. elektryczna sieć trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach 1-9

Grupa 2 Uprawnienia cieplne

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż , wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW , wraz z urządzeniami pomocniczymi
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW każda
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 9. piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w punktach 1-9

Grupa 3.Uprawnienia gazowe

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu , rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 4. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu wyższym od 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 5. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 6. urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 7. urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 8. przemysłowe odbiornikí paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 9. turbiny gazowe
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w punktach 1-9

Sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci przeprowadza komisja kwalifikacyjna, na wniosek tych osób albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego te osoby.