Uprawnienia energetyczne w świetle prawa

Uprawnienia energetyczne są świadectwem kwalifikacyjnym, które umożliwia pracę przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych. Upoważniają do samodzielnego podejmowania czynności zawodowych na stanowisku pracy. Uprawnienia energetyczne nadawane są w zakresie dwóch równorzędnych rodzajów prac i stanowisk – eksploatacji lub dozoru. Warunkiem zdobycia świadectwa kwalifikacyjnego jest zdanie egzaminu państwowego. Sprawdźmy, co warto o nim wiedzieć?

 

Jakie przepisy prawne regulują kwestie uprawnień energetycznych?

 

Zasady nadawania uprawnień energetycznych określone są rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku o prawie energetycznym. Wymagania kwalifikacyjne różnią się w zależności od rodzaju pracy oraz grupy urządzeń. Prace w zakresie eksploatacji dotyczą obsługi, konserwacji, remontów, montaży i prac kontrolno-pomiarowych. Natomiast prace w zakresie dozoru obejmują kierowanie czynnościami osób, zajmujących się eksploatacją oraz nadzorowanie eksploatacji w ramach stanowiska technicznego. Zgodnie z Rozporządzeniem z 2003 roku, urządzenia energetyczne dzielimy na trzy grupy: elektroenergetyczne, cieplne oraz gazowe.

 

Warto wspomnieć o Ustawie z 4 marca 2005 roku, która dokonywała zmian w Ustawie o prawie Energetycznym oraz prawie ochrony środowiska. Istotnym zapisem było przywrócenie wymogu okresowego sprawdzania kwalifikacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w eksploatacji, potwierdzenie kwalifikacji można przeprowadzić wcześniej. W efekcie zmian w 2011 roku, uprawnienia bezterminowe stały się dostępne dla pracowników dużych przedsiębiorstw pod warunkiem , że przerwa w eksploatacji nie była większa niż 5 kolejnych lat oraz nie dokonano modernizacji oraz istotnych zmian parametrów urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Mali i średni przedsiębiorcy oraz osoby, świadczące usługi na rzecz konsumentów uzyskują uprawnienia okresowe i zobowiązani są do ich cyklicznego odnawiania.

 

Jak zdobyć uprawnienia energetyczne zgodnie z prawem?

 

Uprawnienia energetyczne można zdobyć w wyniku zdania egzaminu państwowego. Egzamin organizowany jest przez komisje kwalifikacyjne i przeprowadzany na wniosek osoby zainteresowanej lub pracodawcy. Egzamin przeprowadza się w formie ustnej, a na dwa tygodnie przed jego planowym terminem do wiadomości zainteresowanych podawany jest zakres materiału merytorycznego, obowiązującego na egzaminie. Wniosek powinien zawierać dane osoby, ubiegającej się o potwierdzenie kwalifikacji, wykształcenie, tytuł zawodowy, zajmowane stanowisko, dane zakładu pracy oraz wskazanie rodzaju kwalifikacji i urządzeń, o które ubiega się wnioskodawca. Nie wymaga się uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi urządzeń i instalacji elektrycznej o napięciu poniżej 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW oraz urządzeń i instalacji cieplnych o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW. Zwolnienie to dotyczy jedynie czynności obsługi, konserwacja , remonty, montaż oraz prace kontrolno-pomiarowe muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia energetyczne bez względu na wysokość parametrów. Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Zgodnie z Ustawą o prawie energetycznym, komisję kwalifikacyjną może powołać Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W ograniczonym zakresie uprawnienia takie przysługują również ministrom oraz Szefom Agencji. Komisja kwalifikacyjna może wydać świadectwo bezterminowe tylko wówczas, gdy dysponuje dowodami, potwierdzającymi brak istnienia przesłanek, które uzasadniały by świadectwo terminowe. Niepełny materiał dowodowy lub jego brak skutkuje automatycznym wydaniem świadectwa okresowego na 5 lat.

Wróć do bloga