Ogólne zasady eksploatacji urządzeń energetycznych

Urządzenia energetyczne muszą być eksploatowane zgodnie z rygorystycznymi zasadami, które zapewniają bezpieczeństwo pracownikom. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, jakie są podstawowe zasady pracy przy urządzeniach energetycznych.

Urządzenia energetyczne – definicje

Zasady eksploatacji urządzeń energetycznych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. W uproszczeniu, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu, urządzenia energetyczne to urządzenia, instalacje i sieci wykorzystywane do wytwarzania, przechowywania i przesyłania paliw lub energii. Termin „eksploatacja” oznacza wszystkie czynności wykonywane przy urządzeniach energetycznych – związane zarówno z codzienną obsługą, jak i okresową konserwacją, a także usuwaniem awarii, montażem urządzeń oraz przeprowadzaniem kontroli i pomiarów.

Zasady eksploatacji urządzeń energetycznych

Pracodawca jest zobowiązany do przygotowania instrukcji obsługi urządzeń energetycznych, które są używane w danym zakładzie. Instrukcja powinna zawierać informacje na temat budowy urządzeń, zasad ich eksploatacji oraz postępowania w przypadku awarii. Obsługą urządzeń energetycznych może zajmować się grupa przeszkolonych pracowników – pracodawca powinien prowadzić specjalny wykaz osób upoważnionych do wykonywania prac eksploatacyjnych. Wszystkie pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia energetyczne muszą być odpowiednio oznakowane oraz zabezpieczone w sposób umożliwiający dostęp jedynie osobom z listy upoważnionych.

W zamkniętych pomieszczeniach, w których w efekcie pracy urządzeń energetycznych może dojść do kumulacji pary lub gazów, należy przed podjęciem obsługi przeprowadzić dokładne wietrzenie oraz dokonać pomiarów stężenia substancji potencjalnie groźnych dla zdrowia lub życia. Jeżeli nie można ich całkowicie wyeliminować, osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń powinny zostać wyposażone w dodatkowe środki ochrony.

W trakcie prac eksploatacyjnych przeprowadzanych w obiektach, w których panuje wysoka temperatura, konieczne jest jej stałe kontrolowanie, aby nie przekroczyła 40°C. Jeżeli utrzymanie bezpiecznej dla pracowników temperatury nie jest możliwe, należy zastosować nadmuch powietrza, a pracownikom zapewnić profilaktyczne posiłki i napoje chłodzące, środki ochrony oraz przerwy w pracy.

Prace eksploatacyjne można rozpocząć po wyłączeniu urządzeń i odcięciu dopływu paliwa albo cieczy, a jeżeli urządzenia mają źródła promieniowania, trzeba je najpierw zdemontować i zabezpieczyć. Należy przestrzegać minimalnych odstępów w powietrzu od urządzeń znajdujących się pod napięciem, które wyznaczają strefę pracy. Nie można ich przekroczyć żadną częścią ciała, odzieży lub wyposażenia.

 

Wróć do bloga