Jak bezpiecznie obsługiwać urządzenia energetyczne?

Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych wymaga skrupulatnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace eksploatacyjne mogą wykonywać tylko osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Pracodawca powinien zatwierdzić szczegółową instrukcję BHP oraz wyznaczyć osoby, sprawujące bezpośredni nadzór nad miejscem, w którym znajdują się maszyny i urządzenia energetyczne. Takie miejsca muszą być odpowiednio oznakowane i nie mogą w nich przebywać osoby nieupoważnione. Szczegółowe zasady BHP określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 2013.

 

Podstawowe zasady BHP przy pracach energetycznych

 

Urządzenia energetyczne, dopuszczone do eksploatacji, muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa oraz być zgodne z odpowiednimi normami. Prace konserwacyjne lub remontowe na urządzeniach i instalacjach energetycznych mogą być wykonywane tylko wówczas, gdy czynniki zagrożenia zostaną wyeliminowane. Urządzenia muszą być wyłączone, prawidłowo oznakowane oraz zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem. W sytuacji, gdy maszyny pozbawione są środków ochrony zabronione jest ich używanie. Prace niebezpieczne, czyli podejmowane w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia, muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Zaliczamy do nich prace konserwacyjne i modernizacje przy urządzeniach o napięciu większym niż 1kV, wykonywane przy instalacjach pozbawionych osłony, przy urządzeniach nie uziemionych, prace z kablami elektroenergetycznymi oraz przy lutowaniu ogniw i baterii akumulatorów.

 

Co warto wiedzieć o organizacji i wykonywaniu prac?

Pracownikami, odpowiedzialnymi za organizację prac energetycznych są: poleceniodawca, koordynujący, dopuszczający, nadzorujący, kierujący pracownikami. Pracodawca ma obowiązek przeprowadzać dla pracowników cykliczne szkolenia BHP oraz zapoznać ich z ryzkiem zawodowym i zagrożeniami, wstępującymi na danym stanowisku pracy. Pracodawca jest zobowiązany zabezpieczyć pracowników przed oddziaływaniami czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz zapewnić niezbędny sprzęt ochrony zbiorowej oraz indywidualnej. Sprzęt ochronny należy przechowywać w miejscach suchych, w których temperatura jest nie większa niż 25 stopni, z dala od olejów, kwasów i benzyny oraz promieni UV. Sprzęt ochronny powinien przechodzić cykliczne badania stanu technicznego. Każdego roku należy sprawdzać takie elementy, jak rękawice, buty, drążki izolacyjne i pomiarowe, wskaźniki napięcia od 1kV do 110 kV oraz uzgadniacze faz. Sprzęt ochronny zabezpiecza przed porażeniem prądem, poparzeniem, obrażeniami mechanicznymi, nadmiernym hałasem, upadkiem z wysokości czy oddziaływaniem wibracji i zapylenia.

 

 

 

W trakcie wykonywana prac energetycznych, zabronione jest zdejmowanie osłon i barier ochronnych oraz zbliżanie się do instalacji pod napięciem i nieosłonionych części maszyn. Przed przystąpieniem do pracy należy przygotować stanowisko po uprzednim otrzymaniu zezwolenia przez koordynującego. Należy założyć urządzenia zabezpieczające, wywiesić tablice ostrzegawcze, zastosować uziemienia, usunąć zagrożenia i zabezpieczyć urządzenia przed przypadkowym uruchomieniem. Po przygotowaniu miejsca pracy, dopuszczający musi dopełnić procedur dopuszczenia do pracy. Powinien sprawdzić efekt przygotowań i potwierdzić brak występowania zagrożenia, a także pouczyć pracowników o warunkach pracy i wskazać im miejsce wykonywanych czynności. Dopuszczenie do pracy potwierdzane jest na poleceniu pisemnym lub w dzienniki operacyjnym.

 

 

Wróć do bloga