Historia Oddziału SPE w Zamościu

zamość

Pomysł utworzenia stowarzyszenia naukowo-technicznego branży energetycznej powstał w listopadzie 1995 r wśród pracowników Okręgowego Inspektoratu Gospodarki Energetycznej w Radomiu. Pierwsze zebranie członków założycieli odbyło się 14 lutego 1996 r. W zebraniu udział wzięło 22 osoby. Wszyscy byli pracownikami OIGE Radom. Zebrani przyjęli nazwę stowarzyszenia: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Energetycznych w Radomiu . W dniu 20 lutego 1996 r Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sadzie Wojewódzkim w Radomiu I Wydział Cywilny (Sygn. akt I Ns- Rej-St 83/95). Członkami Stowarzyszenia byli również pracownicy OIGE Radom z terenu województw: zamojskiego i chełmskiego. Na zebraniu członków SWIE z terenów woj. zamojskiego i chełmskiego w dniu 13 listopada 1997 r wybrany został Komitet Założycielski Oddziału w Zamościu. Na zebraniu przyjęto również Statut dla Oddziału w Zamościu uchwalony przez założycieli SWIE w Radomiu w dniu 14 lutego 1996 r. Na zebraniu wybrane zostały władze Oddziału Stowarzyszenia (Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński).
Pierwszym Prezesem Zarządu Oddziału wybrany został Kol. Andrzej Małek. Komitet Założycielski zwrócił się pismem z 14 listopada 1997 r do Zarządu SWIE w Radomiu z prośbą o utworzenie Oddziału w Zamościu. Uchwałą Nr 8/97 Zarząd SWIE w Radomiu z dniem 27 listopada 1997 r powołał Oddział SWIE w Zamościu pod nazwą: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Energetycznych w Radomiu Oddział w Zamościu. Początkowo Stowarzyszenie działało na terenie działania OIGE Radom. Z czasem powstały Oddziały w Krakowie, Katowicach, Warszawie. Stowarzyszenie stało się organizacją o zasięgu krajowym. Walne Zebranie Delegatów obradujące w dniach 17 i 18 maja 2002 r w Dobczycach podjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy Stowarzyszenia ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Energetycznych na Stowarzyszenie Polskich Energetyków. Zmiana nazwy została zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Radomiu w dniu 15 października 2002 r. W listopadzie 2002 r SPE uzyskało certyfikat PN EN ISO 9001:2001.
Z dniem powołania Oddziału SWIE w Zamościu nie miał on osobowości prawnej i podlegał Oddziałowi SWIE w Radomiu . Na zebraniu Zarządu Oddziału w dniu 19 marca 2001 r Uchwałą Nr 3/2001 Prezes zobowiązany został do wystąpienia do sądu z wnioskiem o uzyskanie osobowości prawnej dla Oddziału SWIE w Zamościu. Wniosek taki został wysłany do Sądu Rejonowego – Sąd Gospodarczy XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego ul. Garbarska 20 w Lublinie. Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Zamościu zarejestrowane zostało w dniu 20.06.2002 r. pod Nr KRS 0000118742.